Missie en visie

Missie
Huisartsenpraktijk Het Dok (UHM), Talma Haven, Fytac en Apotheken Urk willen gezamenlijk een kwalitatief hoogwaardig en
passend aanbod creëren voor specifieke doelgroepen op Urk, die gebaat zijn bij een integraal aanbod van zorg en behandeling.
De volgende kernwaarden zijn daarbij leidend:
• Kwaliteit van het aanbod
• Doelmatigheid van de organisatie van zorg
• Gestroomlijnd en persoonsgericht aanbod voor de cliënt.

Visie
Om toekomstbestendige (ouderen)zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat aanbieders van zorg zoveel mogelijk een passend aanbod realiseren in de eigen woonomgeving van de cliënt. Inwoners van Urk maken bovendien graag gebruik van diensten die in de eigen leefomgeving aangeboden worden. Daarnaast is een verdere samenwerking en afstemming binnen de eerste lijn noodzakelijk om de groeiende zorgvraag van cliënten te kunnen beantwoorden en hier een passend en doelmatig aanbod voor te realiseren. aar gezondheidsproblemen bij cliënten om een integrale aanpak vragen, is het belangrijk dat ketenpartners een integraal aanbod realiseren. De partijen binnen het samenwerkingsverband willen met elkaar laagdrempelig en dichtbij huis kwalitatief hoogwaardige, persoonsgerichte en passende zorg bieden, aan patiënten met complexe problematiek. Een hoogwaardige kwaliteit wordt bereikt door de inzet van professionals die deskundig zijn en door een passend, integraal aanbod, dat aansluit bij de behoefte van de cliënt. Eigen organisatiestructuren van de samenwerkende partijen mogen hierin niet belemmerend werken. Persoonsgericht houdt in dat de zorg toegesneden is en aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de individuele cliënt . De ziektes of beperkingen wordt niet geïsoleerd bekeken, maar in het bredere kader van leefomgeving en sociale context geplaatst. Passende zorg betekent: laagdrempelig, dichtbij, persoonsgericht en op basis van continuïteit, waarbij tegelijkertijd niet meer zorg ingezet wordt dan nodig is.